Knut Lundmark själv berättar om sällskapets uppkomst:  

upprop1937small"Under en följd av år hade i Sydsverige, och framförallt i Malmö och Lund, ofta diskuterats önskvärdheten av att organisera ett populärvetenskapligt astronomiskt sällskap. Det mest bärande skälet för att bilda ett sådant sällskap var ju det starka intresse, som i våra dagar råder bland allmänheten för astronomien samt den uppblomstrande amatörastronomi, som till stor del arbetar sig fram utan något egentligt stöd från vetenskapligt håll. Bidragen från amatörernas sida, icke minst här i Skåne, ha varit så många, att mycket skulle kunna vinnas, om man hade en organisation, som hölle amatörerna samman och som kunde underlätta deras arbeten genom att bidraga med råd och anvisningar.

Det starka intresset för astronomiska frågor bland den bildade allmänheten har också tagit sig ett starkt uttryck i strömmen av brev, skrivelser och förfrågningar, som ständigt riktas till Lunds Observatorium. Då många av dessa meddelanden innehålla värdefulla iakttagelser, vore det i hög grad önskvärt att dessa kunde centraliseras i ett populärvetenskapligt sällskap och att detta genom särskilda amatörsektioner kunde organisera amatörernas arbete mera än som hittills varit fallet.

Behovet av ett populärvetenskapligt sällskap framgick också tydligt, när de offentliga förevisningarna vid observatoriet i Lund sattes igång i slutet av år 1935. Under det första förevisningsåret besöktes observatoriet av 1200 personer och under det senaste förevisningsåret uppgick besökareantalet till 802. Vid dessa förevisningar har icke blott ett starkt intresse för astronomien tagit sig uttryck utan också ivriga önskemål uttalats om att ett astronomiskt sällskap skulle bildas.

Lundmark utnyttjade sitt stora kontaktnät och satte ihop ett upprop som ett stort antal mycket prominenta personer skrev på. Till höger ser vi vem dessa var och nedan återges uppropet som publicerades i ett flertal sydsvenska tidningar. Notera att Lundmark, som ju var drivkraften bakom både sällskapets grundande och dess vidare fortlevnad, formellt höll sig själv i bakgrunden.

Den 27 april 1937 hölls det konstituerande sammanträdet på restaurang Kungsparken. Ca 140 personer hade slutit upp. Lundmark föreslog "som en hyllning åt en av Skånes största söner och en av mänsklighetens förnämsta vetenskapsmän, astronomiens andre store reformator" att sällskapet skulle benämnas Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe.

 

UPPROP

angående stiftande av ett astronomiskt sällskap med populärvetenskapligt syfte. Undertecknade få härmed till alla intresserade rikta en uppmaning att infinna sig till ett sammanträde å Restaurant Kungsparken i Malmö den 27 april kl. 7 e. m. i och för konstituerande av en astronomisk sammanslutning med populärvetenskapligt syfte. För undertecknade synes den viktigaste uppgiften for ett sådant sällskap vara att i Sydsverige få till stånd en sammanslutning mellan de fackmän, som arbeta eller tidigare arbetat inom astronomien och alla de bildningssökande och amatörer, som hysa intresse för astronomien eller i någon form utöva amatörverksamhet.

Så vitt vi kunna förstå, förverkligas ett dylikt syfte allra bäst genom anordnande av sammanträden med föredrag och diskussioner över astronomiska problem och aktuella frågor, meddelanden om den astronomiska forskningens nyare resultat, anordnande av utställningar av astronomiska bilder, kartor och intressanta tryck samt demonstrationer av astronomiska observatorier och av hjälpmedel, som förekomma i det dagliga astronomiska arbetet.

 
 
Även en del andra möjligheter synas oss stå öppna for att kunna i populär form sprida kunskap om astronorniens resultat och för att föra samman den intresserade allrnänheten och fackmannen, men dessa möjligheter få givetvis utfinnas under det planerade sällskapets kommande arbete. Sammanträdets första del ägnas åt konstituerandet av sammanslutningen och därmed samhörande frågor. Efter denna del av sammanträdet håller professor Knut Lundmark ett med skioptikonbilder belyst föredrag över ämnet: Månen – några drag ur historien om utforskandet av jordens systerplanet. Senare lämnas ett par aktuella meddelanden angående nyare astronomiska framsteg och slutligen följer supé och samkväm.

 

Lund den 21 april 1937.
 
Edvard Rodhe                                                   Fredrik Ramel                      biskop                                                                landshövding
Lund                                                                  Malmö